965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

Comissions del Ple

El Ple disposa de Comissions formades pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en la Corporació. Corresponen a les Comissions les següents funcions:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.

b) El seguiment de la gestió de l’Alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple.

c) Aquelles que el ple els delege, d’acord amb el disposat en la Llei.

Share This