965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

Cementeri

El Cementeri Municipal és un servei públic de caràcter obligatori per a tots els Municipis, segons l’article 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Les gestions corresponents a aquest servei es duen a terme en el propi Cementeri, excepte l’ingrés de les taxes corresponents i les concessions de sepultures, que es tramiten en les oficines municipals centrals.